ALGEMENE VOORWAARDEN :: eXtreme Services

Artikel 1 : Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 1. eXtreme Services: Belgische onderneming ingeschreven onder ondernemersnummer 0899.003.423 .
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten of diensten van eXtreme Services worden gesloten.
 3. Dienst : alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding,Ê offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen eXtreme Services en de opdrachtgever.
 4. Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen eXtreme Services en de opdrachtgever.
 5. Online Diensten : alle diensten die gebruik maken van ons netwerk, onze servers ofÊ deze van haar leveranciers.

Artikel 2 : Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door eXtreme Services gedane aanbiedingen en met eXtreme Services gesloten overeenkomsten.
 2. Van het bepaalde in het vorige lid kan in overeenstemming met eXtreme Services en de opdrachtgever uitsluitend schriftelijk worden afgeweken en dit onder de vorm van bijzondere voorwaarden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op met eenzelfde opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
 4. Vernietiging bij gerechtelijke uitspraak van een artikel, lid, zin of zinsnede uit deze algemene voorwaarden treft de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet.
 5. eXtreme Services behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Aan de opdrachtgever zal in dat geval een exemplaar van de nieuwe of gewijzigde voorwaarden worden toegezonden.

Artikel 3 : Aanbod en aanvaarding

 1. Alle door of vanwege eXtreme Services gedane offertes en prijsopgave zijn vrijblijvend.
 2. Als van het vorige lid wordt afgeweken zal eXtreme Services daarvan schriftelijk of per e-mail melding maken.

Artikel 4 : De totstandkoming van de overeenkomst.

 1. Een overeenkomst tussen eXtreme Services en de opdrachtgeverÊ komt tot stand door schriftelijke acceptatie door eXtreme Services van een door de opdrachtgever ingevuld en ondertekend (schriftelijk of digitaal) aanvraagformulier, dat door eXtreme Services is ontvangen.
 2. Wijzigingen van en aanvulling aan de overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden.

Artikel 5 : Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst vangt aan op de datum van de totstandkoming van deze overeenkomst. De overeenkomst wordt voor een periode van 12 maanden aangegaan.
 2. Als er geen opzegging heeft plaatsgevonden, zal bij verstrijken van de periode waarvan de overeenkomst is aangegaan, de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde periode.
 3. De overeenkomst eindigt indien uiterlijk 30 dagen voor het verlopen van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij aangetekend schrijven wordt opgezegd.

Artikel 6 : Prijzen

 1. Door eXtreme Services gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, verzendingskosten en in euro tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. eXtreme Services is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien er zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van een overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
 3. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst op te zeggen indien de prijsstijging meer dan 50% bedraagt van het oorspronkelijke bedrag overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 7 : Levering van Producten en Diensten

 1. eXtreme Services zal zich zoveel mogelijk inspannen om voor op het overeengekomen tijdstip te leveren. Indien eXtreme Services verwacht dat deze termijn zal overschreden worden, dan meldt zij dit zo snel mogelijk aan de opdrachtgever.
 2. Een overschrijding van minder dan een maand van de termijn voor levering levert geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Als eXtreme Services door overmacht verhinderd wordt te leveren, dan wordt de termijn voor levering verlengd met een termijn die zolang is als de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de levertermijn door overmacht met een periode van langer dan een maand wordt overschreden is dit een grond voor ontbinding van de overeenkomst door zowel eXtreme Services als haar opdrachtgever.
 5. Dit artikel is niet van toepassing op de levering van Online Diensten.

Artikel 8 : Levering van de Online Diensten en beheer.

 1. De Online Diensten zullen zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de overeenkomst worden geleverd.
 2. eXtreme Services spant zich zoveel mogelijk in om de Online Diensten zonder onderbreking aan te bieden maar kan dit niet garanderen dat van de Online Diensten zonder onderbreking gebruik kan worden gemaakt.
 3. eXtreme Services zal zich inspannen storingen en onderbreking van de Online Diensten veroorzaken zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 4. Levering van de Online Diensten kunnen worden onderbroken indien dit voor onderhoud of reparatie noodzakelijk is.
 5. Onderbreking van de Online Diensten voor onderhoud of reparatie zullen indien mogelijk per brief of email worden aangekondigd.
 6. eXtreme Services is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onderbrekingen die vanwege onderhoud of reparatie worden ingelast.

Artikel 9 : Gegevensbeheer en aansprakelijkheid voor vermissing.

 1. eXtreme Services maakt elke 24 uur een automatisch backup van de door de opdrachtgever aangeboden gegevens.
 2. De backup bedoeld in vorig lid wordt maximaal zeven dagen bewaard. Uitsluitend ten behoeven van het eigen gebruik door eXtreme Services.
 3. De dag waarop de backup is gemaakt geldt als eerste dag van de bewaartermijn van zeven dagen.
 4. Hoewel eXtreme Services zich zoveel mogelijk inspant om gegevens van opdrachtgever dagelijks ter backup op te slaan, is eXtreme Services niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van vermissing of beschadiging van gegevens van de opdrachtgever.

Artikel 10 : Data- en e-mailverkeer

 1. De opdrachtgever houdt zich aan de in deze overeenkomst vastgestelde datalimiet.
 2. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de overeengekomen datalimiet ontvangt zij van eXtreme Services een aanmaning via e-mail om zich te houden aan de overeengekomen limiet.
 3. Houdt de overschrijding van de datalimiet ook na deze aanmaning aan, dan ontvangt de opdrachtgever van eXtreme Services per brief een aanbod, waarin haar de mogelijkheid wordt geboden om een nieuwe datalimiet overeen te komen.
 4. Indien eXtreme Services op dit schrijven binnen de 8 dagen na dagtekening geen antwoord ontvangt en de overschrijding van de datalimiet houdt aan, dan wordt opdrachtgever geacht de nieuwe datalimiet met bijbehorend pakket en kosten te hebben aanvaard.
 5. Opdrachtgever wordt eveneens geacht de nieuwe datalimiet met bijbehorend pakket en kosten te hebben aanvaard, indien opdrachtgever, nadat zij een in het derde lid van dit artikel bedoeld aanbod heeft afgeslagen, zich nog steeds niet houdt aan de overeengekomen datalimiet.

Artikel 11 : Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan eXtreme Services niet worden toegerekend :
  1. Indien de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, of
  2. Indien de tekortkoming krachtens wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen niet voor haar rekening komt.
 2. Een tekortkoming in de nakoming kan eXtreme Services niet worden toegerekend als zij het gevolg is van brand, blikseminslag, overstroming, aardbeving of extreme weersomstandigheden zoals hevige sneeuw- of regenval, extreem harde wind, extreme vorst of extreme hitte.
 3. Evenmin kan een tekortkoming in de nakoming van eXtreme Services worden toegerekend als zij het gevolg is van :
  1. Het falen van (nood-)stroomvoorzieningen in geval van een stroomuitval, of ;
  2. Het falen van hardware, bijvoorbeeld als gevolg van productiefouten, of ;
  3. Het falen van sorftware, of ;
  4. Het falen van back-up systemen, of;
  5. Met goede zorg van eXtreme Services niet te voorkomen inbraak, diefstal, vernieling of ander misdrijf, of;
  6. Terrorisme en/of terroristische aanslagen, of;
  7. Computervirussen of de activiteiten van inbrekers op of misbruikers van geautomatiseerde werken, die zo krachtig zijn dat beveiliging hiertegen dermate hoge kosten met zich meebrengt, dat deze niet in verhouding staan tot de prijs van de door eXtreme Services geleverde dienst of; grotere inspanning vereist dan die binnen de branche van internet hosting bedrijven als redelijk wordt beschouwd, of;
  8. Omstandigheden die buiten de macht van eXtreme Services zijn gelegen en die verhinderen dat eXtreme Services een storing in levering kan oplossen, of;
  9. Misbruik zoals bedoeld in artikel 12 van deze voorwaarden door een derde die eveneens opdrachtgever is van eXtreme Services, of;
  10. Niet of niet tijdig leveren door leveranciers van eXtreme Services, of;
 4. Beslaglegging op apparatuur van eXtreme Services of derden.
 5. eXtreme Services is van levering vrijgesteld gedurende de tijd dat zij als gevolg van overmacht verhinderd is te leveren.
 6. eXtreme Services spant zich in geval van overmacht zoveel mogelijk in om levering zo snel mogelijk te hervatten.
 7. Blijvende niet-nakoming of tijdelijke niet-nakoming die langer duurt dan 2 dagen voor colocatie diensten en 1 week voor hosting, als gevolg van overmacht levert een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door zowel eXtreme Services als de opdrachtgever.

Artikel 12 : Misbruik en be‘indiging van de overeenkomst welke dit mogelijk maakt

 1. eXtreme Services behoudt zich het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te be‘indigen indien de opdrachtgever misbruik maakt van de door eXtreme Services geleverde producten en diensten.
 2. Naast de mogelijkheid van be‘indiging van de overeenkomst heeft eXtreme Services in geval van misbruik eveneens het recht levering op te schorten.
 3. Opdrachtgever maakt onder meer misbruik van de door eXtreme Services geleverde dienst als opdrachtgever met behulp van deze dienst :
  1. Oneigenlijk gebruik maakt van internet, of ;
  2. Internet gebruikt op een wijze die strijdig is met de wet, goede zeden, openbare orde of een wijze die verkeersopvattingen als misbruik van Internet wordt aangemerkt, of ;
  3. Internet gebruikt op een wijze die strijdig is met deze overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
  4. Informatie verspreidt die strijdig is met nationale en internationale wet- en regelgeving, of;
  5. Informatie verspreidt die discriminerend is met betrekking tot een ander ras, geslacht, geaardheid, religie, cultuur, afkomst of uiterlijk of informatie verspreidt die kan worden aangemerkt als kwetsend, of;
  6. Pornografisch beeld- of geluidsmateriaal aanbiedt, of;
  7. Illegaal gekopieerde of verkregen software, filmbestanden, muziekbestanden, literatuur of andere auteursrechtelijk beschermde materialen verspreidt of opslaat, of;
  8. Intellectuele eigendomsrechten van eXtreme Services of derden schendt, of;
  9. Zonder toestemming binnendringt in een geautomatiseerd werk voor de opslag of verwerking van gegevens of een deel daarvan en daarbij enige beveiliging doorbreekt of de toegang verwerft door een technische ingreep, met behulp van signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, of;
  10. Informatie verspreidt of bestanden of software beschikbaar stelt die het zonder toestemming binnendringen in een geautomatiseerd werk mogelijk maken.
  11. Zich schuldig maakt aan spamming, of;
  12. Oproept tot haat, aanzet tot terrorisme of oproer, of;
  13. Informatie opslaat, verwerkt of transporteert die wordt gebruikt bij misdrijf of overtreding.
 4. Als eXtreme Services een sommatie ontvangt van een overheidsinstantie, andere gezaghebbende instantie of belangenbehartiger met betrekking tot activiteiten die opdrachtgever verricht met gebruikmaking van de dienst van eXtreme Services, dan is eXtreme Services gerechtigd opdrachtgever schriftelijk te sommeren deze activiteiten te staken.
 5. Indien eXtreme Services binnen een door eXtreme Services bij de sommatie gestelde redelijke termijn niet tegemoetkomt aan de door eXtreme Services gedane sommatie, heeft eXtreme Services het recht levering op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te be‘indigen zonder dat daardoor bij opdrachtgever enig recht ontstaat op schadevergoeding.
 6. Indien deze overeenkomst is be‘indigd of levering is opgeschort vanwege misbruik heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding in verband met door be‘indiging of opschorting geleden schade.

Artikel 13 : Storingen, beveiliging, noodgevallen en nalatigheid.

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor een goed gebruik van de diensten van eXtreme Services en voorkomt zoveel mogelijk storingen op het netwerk van eXtreme Services.
 2. Opdrachtgever springt zorgvuldig om met de door eXtreme Services verstrekte of geaccepteerde wachtwoorden en door eXtreme Services verstrekte beveiligingscodes. In geen geval worden deze wachtwoorden of beveiligingscodes door opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van eXtreme Services afgegeven of bekendgemaakt aan derden.
 3. eXtreme Services is gerechtigd levering geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te be‘indigen , indien opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in leden 1 en 2 van dit artikel.
 4. Indien gebruikmaking door opdrachtgever van de diensten van eXtreme Services storingen veroorzaakt aan haar netwerk of servers of die van derden of op andere wijze de dienstverlening van eXtreme Services belemmert, dan heeft eXtreme Services het recht de levering geheel of gedeeltelijk per direct op te schorten.
 5. eXtreme Services heeft het recht haar diensten aan de opdrachtgever per direct geheel of gedeeltelijk op te schorten indien zij merkt, dat via de aan opdrachtgever geleverde dienst een poging wordt ondernomen zonder toestemming in te breken op het geautomatiseerde werk van eXtreme Services of derden.
 6. eXtreme Services is gerechtigd aan opdrachtgever dringend te verzoeken dat zij beveiligingsmaatregelen treft of programmaÕs of updates installeert ter bescherming tegen virussen of inbraken in geautomatiseerde werken.
 7. Indien opdrachtgever weigert om binnen de in het vorige lid bedoelde dringende verzoek gestelde termijn aan het verzoek tegemoet te komen, heeft eXtreme Services het recht levering op te schorten.
 8. eXtreme Services is gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te be‘indigen indien opdrachtgever na aansporing met daarin een redelijke termijn om aan het verzoek tot voldoen weigerachtig blijft om aan het verzoek tot beveiliging te voldoen.
 9. eXtreme Services is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade indien eXtreme Services op grond van de bepalingen in dit artikel de overeenkomst be‘indigt of levering geheel of gedeeltelijk opschort.

Artikel 14 : Betaling

 1. Bij de bepaling van het door opdrachtgever te betalen bedrag wordt gerekend vanaf de dag, waarop eXtreme Services haar producten of diensten feitelijk levert.
 2. eXtreme Services is bevoegd haar facturen aan de opdrachtgever op elektronische wijze, bijvoorbeeld per e-mail, toe te zenden. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt eXtreme Services het recht voor om de meerkosten daarvan aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij deze meerkosten worden gesteld op Û 2,50 per factuur. Ongeacht de wijze van verzending van de factuur zal deze voldoen aan de wettelijke vereisten.
 3. Indien de opdrachtgever een keuze maakt voor een bepaald betaalmiddel zoals i-Deal, Paypal of creditcard, en de keuze van de klant brengt voor eXtreme Services kosten met zich die hoger zijn dan de kosten die eXtreme Services zou hebben moeten dragen indien de opdrachtgever via overschrijving zou betalen, behoudt eXtreme Services zich het recht voor om de meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Er is betaald op het moment, dat eXtreme Services het verschuldigde bedrag of maandtermijn heeft ontvangen.
 5. eXtreme Services heeftÊ in het geval dat opdrachtgever in verzuim is met betalen het recht levering geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder dat zij aansprakelijk is voor schade door opdrachtgever dientengevolge lijdt.
 6. In het geval van verzuim is de opdrachtgever conform de wet vertragingschade verschuldigd. Deze bestaat onder meer in de wettelijke rente over het te betalen bedrag gerekend vanaf het moment, dat het verzuim intrad.
 7. In het geval van verzuim is de opdrachtgever verplicht om eXtreme Services alle redelijke kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke inning te vergoeden.
 8. Behoudens tegenstrijdige bepaling mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet ontvangen.
 9. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

Artikel 15 : Aansprakelijkheid

 1. eXtreme Services is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit toerekenbaar en niet-toerekenbaar tekortschieten van haarzelf, haar personeelsleden, door haar ingeschakelde hulppersonen en van haar leveranciers.
 2. eXtreme Services is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede wordt verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. eXtreme Services is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van kort durende onderbrekingen in de levering van de Online Diensten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart eXtreme Services voor aanspraken door derden.
 5. eXtreme Services is onverkort aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt door opzet of grove schuld van eXtreme Services.
 6. Voor zover eXtreme Services behoudens voorstaande om welke reden dan ook aansprakelijk zou zijn, wordt de daarmee verband houdende schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het totale factuurbedrag dat eXtreme Services voor de overeenkomst, waarbij het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
 7. eXtreme Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de klant aanbieden van illegale content. Wanneer eXtreme Services illegale content ontdekt zal per direct en zonder waarschuwing de desbetreffende dienst offline worden gehaald. Hiervoor kan eXtreme Services niet in gebreken worden gesteld
 8. De klant is zelf aansprakelijk voor het aanbieden van zogenaamde ÒgevaarlijkeÓ diensten. Dit onder de vorm van bijvoorbeeld IRCD hosting. Alle schade die aangebracht wordt aan het netwerk en/of apparatuur van eXtreme Services door toedoen van de klant en of diensten die de klant aanbiedt zullen op de klant verhaald worden. Wij raden de klant dan ook af deze gevaarlijke diensten in ons netwerk te gebruiken.

Artikel 16 : Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op alle in het kader van deze overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software of documentatie berusten uitsluitend bij eXtreme Services of haar licentiegevers.
 2. Opdrachtgever krijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruikersrecht van ter beschikking gestelde software of documentatie voor de duur van de overeenkomst.
 3. Het is aan de opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde software of documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of te verspreiden.
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de ter beschikking gestelde software of documentatie.

Artikel 17 : Eigendom

 1. Indien aan de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst producten in eigendom worden overgedragen, dan gaat de eigendom pas over indien de opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 18 : Privacybepalingen

 1. Indien de opdrachtgever van de door eXtreme Services aangeboden spamfilter en virusscanner gebruik wil maken dan stemt de opdrachtgever er bij het aangaan van deze overeenkomst mee in, dat alle door eXtreme Services aangeboden online diensten getransporteerde, opgeslagen en ontvangen gegevens worden bekeken met een antivirus programma of spam filter.

Artikel 19 : Toepasselijk recht

 1. Alle geschillen verband houdende met de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Rechtbank te Dendermonde, tenzij de kantonrechter bevoegd is in welk geval de wettelijke competentieregels gelden.
 2. Op tussen eXtreme Services en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

FAIL (the browser should render some flash content, not this).